استخدام کارگر تولید و راننده ریچتراک در یک شرکت معتبر-خوزستان

یک شرکت تولیدی صنایع غذایی جهت تکمیل پرسنل خط تولید و انبار خود در استان خوزستان…