استخدام خدمات،راننده سرویس در شرکت تلاشگران مواد معدنی/مرکزی

استخدام شرکت تلاشگران مواد معدنی  شرکت تلاشگران مواد معدنی جهت تکمیل کادر پشتیبانی خود در استان…