استخدام مهندس صنایع در شرکت مفصل سازان

استخدام شرکت مفصل سازان شرکت مفصل سازان تولید کننده قطعات خودرو در تبریز جهت توسعه فعالیت…

استخدام نیروی واحد اداری در شرکت مفصل سازان

استخدام شرکت مفصل سازان شرکت مفصل سازان تولید کننده قطعات خودرو در تبریز جهت توسعه فعالیت…

استخدام نیروی واحد فروش در شرکت مفصل سازان

استخدام شرکت مفصل سازان شرکت مفصل سازان تولید کننده قطعات خودرو در تبریز جهت توسعه فعالیت…

استخدام cnc کار در شرکت مفصل سازان

استخدام شرکت مفصل سازان شرکت مفصل سازان تولید کننده قطعات خودرو در تبریز جهت توسعه فعالیت…