استخدام يك شركت توليدكننده مقاطع فولادي در محدوده استان اصفهان

يك شركت توليدكننده مقاطع فولادي در محدوده استان اصفهان جهت تكميل كادر خود از افراد واجد…