استخدام منشی خانم جهت مطبی در محدوده مقدس اردبیلیِ تهران

یک مطب در محدوده مقدس اردبیلیِ تهران به منشی خانم جهت همکاری نیازمند است. تلفن :…