استخدام مهندس مكانیک جهت شرکت مبنا در قزوین

استخدام شرکت مبنا شرکت مبنا در قزوین جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت…