استخدام نیروی کارشناس آقا جهت ممیزی در سطح شهر قم

استخدام یک شرکت در قم یک شرکت به منظور تکمیل کادر نیروی ممیزی در سطح شهر…