استخدام کارشناس آموزش با مدرک کارشناسی یا ارشد در منظومه ایرانیان

استخدام منظومه ایرانیان در تهران منظومه ایرانیان در تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید.…