استخدام تخته کار و منقل دار آقا جهت همکاری در اصفهان

به تخته کار و منقل دار آقا جهت همکاری در اصفهان محدوده میدان شهدا نیازمندیم. موبایل:…