استخدام شركت مهران طب شيراز (سيستم هاي تصويربرداري پزشكي) در فارس

شركت مهران طب شيراز (سيستم هاي تصويربرداري پزشكي) در فارس افراد واجد شرايط ذيل را استخدام…