استخدام سه ردیف شغلی در مرکز درمانی و توانبخشی بیماران اعصاب و روان مهرورزان صباگستر

استخدام در مرکز درمانی و توانبخشی بیماران اعصاب و روان مهرورزان صباگستر مرکز درمانی و توانبخشی…

استخدام کاردرمانگر و آشپز یا کمک آشپز در مرکز درمانی مهرورزان

استخدام مرکز درمانی و توانبخشی بیماران روانی مزمن مهرورزان صباگستر مرکز درمانی و توانبخشی بیماران روانی…

استخدام نیروی پرستار در مرکز درمانی و توانبخشی مهرورزان صباگستر

استخدام در مرکز درمانی و توانبخشی بیماران اعصاب و روان مهرورزان صباگستر مرکز درمانی و توانبخشی…

استخدام نیروی خدماتی و نظافت در مرکز درمانی و توانبخشی مهرورزان صباگستر

استخدام در مرکز درمانی و توانبخشی بیماران اعصاب و روان مهرورزان صباگستر مرکز درمانی و توانبخشی…