استخدام شركت توليدي مهفام جام (پارس اپال) در استان تهران

شركت توليدي مهفام جام (پارس اپال) جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد…