استخدام مدیر عملیات حفاری، مدیر پروژه حفاری، مدیر مهندسی/تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام مهندس مکانیک در یک شرکت معتبر تولیدی و مهندسی/تهران

یک شرکت معتبر تولیدی و مهندسی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…