استخدام اپراتور سالن تولید در شرکت مهکام سنگ پارس در اصفهان

استخدام مهکام سنگ پارس شرکت مهکام سنگ پارس واقع در شهرک صنعتی سجزی جهت تکمیل کادر…