استخدام 5 رديف شغلي در يك شركت فعال در حوزه موادشوينده در تهران

 يك شركت فعال در حوزه مواد شوينده جهت تكميل كادر خود در شهر تهران از افراد…