استخدام نیروی خدماتی خانم جهت امور منزل و مواظبت از کودک

به یک خانم جهت امور منزل و مواظبت از کودک در استان فارس نیازمندیم. عنوان شغلی…