استخدام مهندس صنایع جهت تولیدی شرکت تولیدی صنعتی مولود

تولیدی صنعتی مولودِ محدوده شهر ری به مهندس صنایع مسلط به امور برنامه ریزی نیازمند میباشد.…