استخدام پزشک عمومی در مطب لیزر موهای زائد در مشهد

به یک پزشک عمومی برای مسئول فنی در مطب لیزر موهای زائد در مشهد نیازمندیم. موبایل:…