بانك كارآفرين در شهر شيراز از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي‌نمايد

به گزارش روابط عمومي بانك كارآفرين، اين بانك در راستاي تأمين بخشي از نيروي انساني موردنياز…