استخدام کاردان انتظامات،تکنسین مکانیک،کارگر نصب،کاردان لجستیک

استخدام دژپاد شرکت دژپاد با 60 سال سابقه در تولید قفسه بندی انباره منظور جذب منابع…