استخدام کارمند ارتباط با مشتری در مکتب شریف در تهران

استخدام مکتب شریف مکتب شریف جهت تکمیل کادر خود در غرب تهران از افراد واجد شرایط…