استخدام نیروی آقا در غرفه ذرت مکزیکی در شیراز

به یک نیروی آقا در غرفه ذرت مکزیکی در مجتمع هامون در شیراز واقع در خیابان…