استخدام راسته دوز ماهر خانم و آقا در محدوده میانجادهِ کرج

به راسته دوز ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا جهت همکاری در محدوده میانجادهِ کرج…