استخدام چرخکار زیگزال دوز و میانه دوز جهت کار در کارگاه – کرج

به تعدادی چرخکار زیگزال دوز و میانه دوز جهت کار در کارگاه – کرج نیازمندیم. موبایل:…