استخدام نیروی خانم جهت فروشندگی پوشاک زنانه در محدوده نظر میانیِ اصفهان

به تعدادی نیروی خانم جهت فروشندگی پوشاک زنانه در محدوده نظر میانیِ اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد…