استخدام انباردار ،کمک انباردار در مجموعه بازرگانی مینایی/تهران

استخدام بازرگانی مینایی مجموعه بازرگانی مینایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…