استخدام رستوران میچکا در مشهد

رستوران میچکا واقع در هنرستان 8 مشهد به همکاری یک نفر آشپز حرفه ای و میزبان…