استخدام کارگر ساده جهت مرکز تکثیر میگو در بوشهر

استخدام مرکز تکثیر میگو در بوشهر یک مرکز در بوشهر به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند…