استخدام نیروی خانم جهت فروشندگی در هایپر می مصلیِ اصفهان

هایپر می مصلیِ اصفهان به منظور تکمیل کادر خود به یک نفر همکار خانم یا آقا…