استخدام مهماندار و نیروی خدماتی در مجموعه سیب و نار در یزد

استخدام مجموعه سیب و نار مجموعه سیب و نار جهت تکمیل کادر خود در استان یزد…