استخدام نیروی چیدمان جهت فروشگاه نامبروان در زنجان

به یک نیروی چیدمان آقا از 8 صبح الی 15 جهت فروشگاه نامبروان در زنجان (پونک)…