استخدام گروه صنايع غذايي نامي نو در استان تهران

گروه صنايع غذايي نامي نو جهت تكميل كادر اداري كارخانه توليد خود در استان تهران، شهرك صنعتي…

استخدام آزمايشگاه تشخيص طبي نامي در استا هاي تهران و البرز

آزمايشگاه تشخيص طبي نامي جهت تكميل كادر فني خود از استان هاي البرز و تهران جهت كار…