استخدام انباردار آقا جهت گروه بازرگانی نجاتی در رشت

به انباردار آقا توانا به کار با لیفتراک با حقوق قانون کار جهت گروه بازرگانی نجاتی…