استخدام نجار و نقاش خودرو در شرکت مزین خودرو فراز در تهران

استخدام شرکت مزین خودرو فراز شرکت مزین خودرو فراز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…