استخدام دستيار با مهارت نسبی در زبان انگليسی در یک شرکت معتبر

استخدام یک شرکت صنعتی معتبر در شیراز یک شرکت صنعتی معتبر از بین متقاضیان واجد شرایط…