استخدام رستوران و سنتی نشین دریابانو

رستوران و سنتی نشین دریابانو جهت تکمیل کادر خود دراستان گیلان از واجدین شرایط ذیل دعوت…