استخدام پژوهشگر فناوری و امنیت اطلاعات در پژوهشگاه خواجه نصیر

استخدام پژوهشگاه خواجه نصیر پژوهشگاه خواجه نصیرالدین طوسی واقع در تهران در راستای تکمیل کادر پژوهشی…