استخدام کارگر ساده جهت کارگاه قنادی در خیابان حکیم‌ نظامیِ اصفهان

آگهی استخدام یک کارگاه قنادی در اصفهان یک کارگاه قنادی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر…