استخدام نیروی فروشنده خانم در فروشگاه تقی و نقی

فروشگاه تقی و نقی در کوی لاله زنجان به 2 نفر فروشنده خانم جهت همکاری نیازمند…