استخدام يك شركت ، زير مجموعه يكي از نهادهاي عمومي در استان تهران

تاریخ انقضا :1399/6/15

استخدام در چند شركت كارگزاري و نهادهاي مالي در تهران و ديگر شهر ها ( 26 فروردين 99 )

«مدير تحليل و سرمايه گذاري»نام شركت: شركت كارگزاري شهرستان: تهران مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت مالي سابقه…