استخدام مدرس و نوازنده کلیه سازها و آواز

به مدرس و نوازنده کلیه سازها و آواز با هنرجوی فراوان و حقوق مکفی بصورت نتی…