استخدام کارشناس و کاردان الکترونیک یا برق در شرکت نورتوس

استخدام شرکت فنی و مهندسی نورتوس شرکت فنی و مهندسی نورتوس در مشهد جهت تکمیل کادر…