استخدام منشی جهت انجام کارهای اداری و نامه نگاری در تهران

استخدام منشی هماهنگی جهت جلسات در تهران شرکت مهندسی فناوران پولاد اوژن واقع در شهرک صنعتی شمس…