استخدام کارگر آقا جهت بسته بندی و تاکاری در تولیدی پوشاک-تهران

به تعدادی کارگر ترجیحا آقا جهت بسته بندی و تا کاری در تولیدی پوشاک در تهران…