استخدام پولیستر کار ساختمان در شهر مشهد

به پولیستر کار ساختمان ماهر و نیمه ماهر با حقوق هفته ای خوب در شهر مشهد…