استخدام كارشناس برق در شركت الكترو ممتاز پيشه در تهران

 شركت الكترو ممتاز پيشه جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير…