استخدام سرپرست دفتر فنی برای شركت پيمانكاری ساختمان

استخدام شركت پيمانكاری ساختمان در تهران شركت پيمانكاری ساختمان (MTSA) در تهران افراد واجد شرایط ذیل…