استخدام يك شركت پيمانكار در صنعت نفت در استان خوزستان

شركت پيمانكار در صنعت نفت در استان خوزستان  دعوت به همكاري مي نمايد:   كارشناس HSEپروژه…