فراخوان جذب ٢١٧ نيروي بهورز به صورت قراردادي و پيماني در دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

فراخوان جذب ٢١٧ نيروي بهورز به صورت قراردادي و پيماني در اين دانشگاه اعلام شد: 🔻متقاضيان  مي‌توانند…