استخدام تعدادی نیروی خانم و آقا جهت پیتزازنی در کرمان

به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت پیتزازنی در پیتزا ایتالیایی سی در کرمان نیازمندیم. ساعت…